Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75 z roku 2017 dňa 19.4.2017
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

OZNAM O ZVOLANÍ POKRAČOVANIA SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE

V reštrukturalizačnej veci dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 147 ods. 4 ZKR, týmto správca zvoláva pokračovanie schvaľovacej schôdze, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2017 o 12:00 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP.

Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu:

Schvaľovacia schôdza prijala uznesenie, ktorým odročila hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní v súlade s ust. § 147 ods. 3 ZKR za tým účelom, aby Dlžník ako predkladateľ Plánu s odbornou starostlivosťou zvážil zapracovanie zmien, potreba vykonania ktorých vyplynula z rozpravy.

S obsahom reštrukturalizačného plánu v znení prípadných zmien vykonaných Dlžníkom ako predkladateľom plánu podľa pripomienok schvaľovacej schôdze sa môžu účastníci plánu oboznámiť počnúc dňom 24.04.2017 v kancelárii správcu pre Prešovský kraj na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, každý pracovný deň od 7:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. Termín je potrebné dohodnúť si aspoň jeden pracovný deň pred samotnou realizáciou oboznámenia sa s reštrukturalizačným plánom v znení prípadných zmien vykonaných Dlžníkom ako predkladateľom plánu podľa pripomienok schvaľovacej schôdze na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na: presov@irkr.sk 

Program pokračovania schvaľovacej schôdze:

1) Otvorenie pokračovania schvaľovacej schôdze;

2) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;

3) Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. Pokračovanie schvaľovacej schôdze sa začne o 12:00 hod.

Usmernenie k prezentácii účastníkov pokračovania schvaľovacej schôdze veriteľov a jej priebehu:

1) Právo zúčastniť sa na pokračovaní schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu; za jedného účastníka plánu sa môžu zúčastniť schvaľovacej schôdze maximálne dve osoby. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.

2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schvaľovacej schôdzi.

3) Prezentácia bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné dostaviť sa na miesto konania schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezentácia mohla byť ukončená o 12:00 hod.

4) Nakoľko bolo hlasovanie schvaľovacej schôdze o prijatí plánu odročené, za prijatie plánu možno hlasovať aj písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doručené správcovi najneskôr deň pred hlasovaním o prijatí plánu, pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedčená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, či hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu.

V Prešove, dňa 11.04.2017

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca