Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 80 z roku 2017 dňa 26.4.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S 1792
Text

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s. v konkurze, IČO 36320595, Nádražná 891, 95801 Partizánske, Slovensko, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Blok B, 2. poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0918 803 803.

 

V Trenčíne, dňa 21.04.2017

 

JUDr. Barbora Koncová, správca