Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 92 z roku 2017 dňa 16.5.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S 1792
Text

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s. v konkurze, IČO 36320595, Nádražná 891, 95801 Partizánske, Slovensko, týmto v zmysle týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu: SK07 0900 0000 0002 6173 4686

variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo popieranej pohľadávky podľa konečného zoznamu pohľadávok.

 

JUDr. Barbora Koncová, správca