Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/7/2016

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze

Text

V obchodnom vestníku č. 201/2016 zo dňa 19.10.2016 pod podaním "K023972" bol publikovaný súpis všeobecnej podstaty, a to súpisová zložka majektu č. 4.

V obchodnom vestníku č. 215/2016 zo dňa 09.11.2016 pod podaním "K025486" bola publikovaná oprava písarskej chyby zapísanej  súpisovej zložky majektu č. 4, a to v spoluvlastníckom podiele úpadcu a hodnote súpisovej zložky majetku.

Na základe udeleného záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 06.02.2017 som bol povinný vyhotoviť znalecký posudok k predmetnej súpisovej zložke majetku č. 4, pričom znalec Ing. Pavel Ganzarčík, Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá svojim znaleckým posudkom č. 12/2017 zo dňa 05.05.2017 ocenil danú súpisovú zložku majetku na sumu 305,00 Eur, t.j. 0,1430 Eur/1m2.

Poukazúc na uvedenú skutočnosť týmto upravujem súpisovú hodnotu súpisovej zložky majetku č. 4 nasledovne:

Nehnuteľnosti k 15.05.2017 - Pozemok               Súpisová zložka majetku č. Druh pozemku Výmera v m2 Štát obec Katastrálne územie List vlastníctva Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota
     
                                      4 Orná pôda 2299 Slovenská republika Kežmarok Kežmarok 4783 7197 2123/2299 - in z celku 305,00 Eur