Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components, a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components, a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 106 z roku 2017 dňa 5.6.2017
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Exportno-Importná banka Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959 (ďalej len „zabezpečený veriteľ“) a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components, a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 (ďalej len "úpadca"), ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/14/2015, správca úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.

Poučenie:

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Košiciach, dňa 31.05.2017

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca