Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2017 dňa 12.6.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S 1792
Text

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s. v konkurze, IČO 36320595, Nádražná 891, 95801 Partizánske, Slovensko, týmto v zmysle týmto v zmysle ustanovenia v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov (ZKR) správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.07.2017 (pondelok) o 10:00h v kancelárii správcu: Legionárska 7158/5, Trenčín (OC Masaryčky, blok B, 2. poschodie)m s nasledovným programom:

1.     Otvorenie schôdze,

2.     Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3.     Voľba veriteľského výboru (ust. § 37 ZKR),

4.     Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR),

5.     Rôzne,

6.     Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 h. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

JUDr. Barbora Koncová, správca