Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 124 z roku 2017 dňa 29.6.2017
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/24/2015 vzhľadom na zánik postavenia účastníka konkurzného konania veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZKR a s tým spojený zánik postavenia veriteľa ako zástupcu veriteľov podľa 37 ods. 3 ZKR v spojení s § 107 ods. 2 ZKR zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.07.2017 o 13.00 hod. na adrese Žriedlová 3 v Košiciach, 3. poschodie.

Programom ďalšej schôdze veriteľov je:

 1. Otvorenie schôdze veriteľov
 2. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 37 ods. 3 ZKR
 3. Záver schôdze

Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

V Košiciach, dňa 26.06.2017

JUDr. Ján Bodnár, správca