Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2017 dňa 14.7.2017
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Vec

Uloženie záväzného pokynu  

 

Žiadosťou zo dňa 06.06.2017 doplnenou dňa 27.06.2017,  ste požiadali Slovenskú konsolidačnú, a.s. Bratislava, ako zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu pri speňažení nehnuteľného majetku úpadcu: TSconsult s r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576.

 

Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov súhlasí a ukladá záväzný pokyn so speňažením nehnuteľného majetku úpadcu v troch ponukových kolách zverejnených v Obchodnom vestníku za vyššie uvedených podmienok stanovených správcom so súhlasom zástupcu veriteľov.

 

 

S pozdravom

 

 

 

____________________________                                    ________________________

      Ing. Brian Lipták                                                              JUDr. Martin Lipovský

       predseda predstavenstva                                                 podpredseda predstavenstva