Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2017 dňa 19.7.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. č.: S1568, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako reštrukturalizačný správca dlžníka SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S (ďalej len „Dlžník“) týmto podľa ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu Dlžníka, ktorá sa uskutoční:

 

 • dňa 08.08.2017 o 11.00 hod. (prezentácia od 10.40 hod.),
 • v malej prednáškovej sále Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na adrese: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica.

   

  Predmetom schvaľovacej schôdze bude:

   

  1) Otvorenie schvaľovacej schôdze;

  2) Rozprava v zmysle ust. § 147 ods. 1 ZKR;

  3) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu Dlžníka;

  4) Rôzne, Záver.

   

  Správca oznamuje účastníkom plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 7.7.2017 schválil predložený návrh reštrukturalizačného plánu a odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín, t. j. od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do reštrukturalizačného plánu je vhodné si vopred dohodnúť na tel. čísle: +421 48/285 11 03.

   

  Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Účastník plánu sa pri prezentácii musí preukázať dokladom totožnosti v prípade fyzických osôb a dokladom totožnosti a výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu nie staršieho ako 3 mesiace v prípade právnických osôb.

   

  Zástupcovia účastníkov plánu sa preukazujú dokladom totožnosti, výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu nie staršieho ako 3 mesiace a plnou mocou na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom Splnomocniteľa/účastníka plánu.

   

  V Banskej Bystrici, dňa 13.7.2017

   

  KP recovery, k.s.

  reštrukturalizačný správca Dlžníka