Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 138 z roku 2017 dňa 20.7.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s., Nádražná 891, 958 01 Partizánska, IČO: 36 320 595, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená prihláška pohľadávok veriteľa: SIRS - Reality, a.s. Framborská 12, Žilina, IČO: 35 807 253, v celkovej výške 3.440,16 EUR, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 10.07.2017.

 

V Trenčíne, dňa 17.07.2017                                                                                  

                                                                                                                                               JUDr. Barbora Koncová