Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891 / 0
  95801  Partizánske
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 154 z roku 2017 dňa 11.8.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s. v konkurze, IČO 36320595, Nádražná 891, 95801 Partizánske, Slovensko, týmto v zmysle ustanovenia v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii  v znení neskorších predpisov (ZKR) zvoláva schôdzu veriteľov na 28.08.2017 o 10:00 hod. v sídle správcu: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín (Masaryčky Bussines Cetrum, Blok B, 2. poschodie) s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Voľba zástupcu veriteľov

3. Rôzne

4. Záver

Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Trenčíne, dňa 10.08.2017

                                                                                              JUDr. Barbora Koncová, správca