Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/3/2013

FENESTRA Sk, spol. s.r.o.

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s.r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01  Zlaté Moravce
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2017 dňa 28.9.2017
 • Spisová značka - súd 32R/3/2013
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 32R/3/2013 S1240
Text

Oznámenie o ukončení dozornej správy

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, týmto v zmysle ust. § 165 ods. 1, veta prvá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR") oznamuje ukončenie dozornej správy, ktorá bola zavedená nad dlžníkom FENESTRA Sk, spol. s.r.o., IČO: 36 521 451, so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika.

Oznámenie o zavedení dozornej správy v zmysle ust. § 163 ods. 1 ZKR, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2014, zo dňa 14.02.2014.

V zmysle ust. § 165 ods. 1, veta druhá ZKR, účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca