Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2017 dňa 29.9.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S 1792
Text

Verejné ponukové konanie

 

Správca úpadcu OBUV Partizánske, a.s., v konkurze, Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO: 36 320 595 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj súborov majetku (zverejneného v obchodnom vestníku pod číslom 116/2017 zo dňa 19.06.2017 a 142/2017 zo dňa 26.07.2017) po jeho aktualizácii po čiastkovom speňažení majetku. 

- hnuteľné veci - skladové zásoby obuvi a príslušenstva k obuvi (súbor vecí) (((č. súp. zložky 1. - 236.; 368. - 427.)))

- hnuteľné veci - zariadenia predajní (tieto môžu byť predávané aj ako jednotlivé veci)

- hnuteľné veci - výpočtová technika (tieto môžu byť predávané aj ako jednotlivé veci) 

- hnuteľné veci - nezaradené do vyššie uvedných kategórií 

- pohľadávky 

patriacich do súpisu majetku podstát, tak že záujemca predloží svoju ponuku do ponukového konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Barbora Koncová, správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať špecifikáciu hnuteľnej veci, resp. hnuteľných vecí, návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu. Návrh cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Obhliadku majetku úpadcu je potrebné dohodnúť vopred v sídle kancelárie správcu. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 10 dní od uplynutia termínu na predkladanie ponúk za prípadnej účasti zástupcu veriteľov, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok záujemcov.

Majetok úpadcu môže byť v tomto kole predaný záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou kúpnej ceny po splnení ďalších formálnych náležitostí. Správca si vyhradil právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov.

Úspešní záujemcovia budú o výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne informovaní, pričom následne bude so záujemcom uzavretá kúpna zmluva. Víťazný záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu a hnuteľnú vec si fakticky prevziať „ako stojí a leží“ v lehote do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.       

Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803 803.

26.09.2017

JUDr. Barbora Konocová