Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 195 z roku 2017 dňa 12.10.2017
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o. so sídlom Bukureštská 7, 040 01 Košice, IČO: 36 742 431, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/24/2015, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

 • Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice, v celkovej sume  4 248 543,60 EUR.

  ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.