Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/30/2011

ALGIS, s.r.o.

 • Úpadca ALGIS, s.r.o.
  IČO: 36744514
  Jánošíkova 21
  010 01  Žilina
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219 z roku 2017 dňa 16.11.2017
 • Spisová značka - súd 3K/30/2011
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/30/2011 S672
Text

Ako správca dlžníka ALGIS, s.r.o., Jánošíkova 21 010 01 Žilina, IČO: 36744514, týmto oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:

- veriteľa Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina, IČO: 00893226, ktorá bola prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 31.10.2017 v celkovej výške 166,69 €, doručená dňa 10.11.2017 a bola prihlásená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

JUDr. Martin Kováčik , správca