Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 234 z roku 2017 dňa 8.12.2017
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

 

Dňa 29. novembra 2017 o 14.30 zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. na Hodžovom námestí č. 3 v Bratislave na svojom prvom zasadnutí počas dozornej správy veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník), ktoré zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako člen veriteľského výboru v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) a ustanovení schváleného a príslušným súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len Reštrukturalizačný plán).

 

1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili nasledovní členovia Veriteľského výboru, t.j.:

 1. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky;
 2. ČSOB Leasing, a.s.; a
 3. Československá obchodná banka, a.s.

2. Spoločnosť DOMO Caproleuna GmbH ako člen Veriteľského výboru sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí, ale súhlasil s hlasovaním formou "per rollam" s tým, že v prípade jeho súhlasu s touto zápisnicou a jej prílohou následne kópiu tejto zápisnice podpíše a vráti podpísanú spoločnosti Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

3. Členovia Veriteľského výboru si navzájom potvrdili, že im boli doručené listy, ktoré si navzájom v priebehu predchádzajúceho mesiaca vymieňali Dlžník a jeho významný veriteľ a obchodný partner, ktoré okrem iného obsahovali aj žiadosť adresovanú Veriteľskému výboru o stretnutie.

4. Veriteľský výbor vzniknutú situáciu prerokoval a prijal stanovisko, ktoré je uvedené v prílohe tejto zápisnice z dôvodu ochrany obchodného tajomstva a bankového tajomstva.

5. Členovia Veriteľského výboru zároveň navrhujú uložiť kópiu tejto zápisnice vrátane prílohy k nej u dozorného správcu a požiadať ho o zverejnenie tejto zápisnice bez prílohy v Obchodnom vestníku a o možnosti veriteľov Dlžníka, ktorých pohľadávky sú zaradené do Reštrukturalizačného plánu nahliadnuť do tejto zápisnice a jej prílohy.

6. Zároveň členovia Veriteľského výboru vyzývajú veriteľov Dlžníka, ktorých pohľadávky sú zaradené do Reštrukturalizačného plánu, aby v prípade záujmu dodali v písomnej forme do spisu vedeného dozorným správcom do 8. decembra 2017 akékoľvek návrhy a postoje, ohľadom ktorých majú záujem, aby boli odkomunikované na stretnutí s Dlžníkom a týmto jeho významným veriteľom a obchodným partnerom.

7. Zároveň sa členovia Veriteľského výboru dohodli, že kópiu tejto zápisnice vrátane jej prílohy zašlú na vedomie Dlžníkovi.

8. Následne bolo zasadnutie Veriteľského výboru ukončené.

 

V Bratislave, dňa 29. novembra 2017

 

_____________________________

Citibank Europe plc,

pobočka zahraničnej banky

 

_____________________________

DOMO Caproleuna GmbH

 

_____________________________

Československá obchodná banka, a.s

 

_____________________________

ČSOB Leasing, a.s.