Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2017

FEKO s. r. o.

 • Úpadca FEKO s. r. o.
  IČO: 45888051
  Dúbrava 551 / 0
  03212  Dúbrava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2018 dňa 10.1.2018
 • Spisová značka - súd 2K/12/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 2K/12/2017 S1448
Text

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448, najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., týmto oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:

- ELBA, a.s., Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO: 31 615 651, doručená/zapísaná dňa 02.01.2018, celková prihlásená suma pohľadávok por.č. 1 – 28 vo výške 74.465,72 EUR.

V Žiline dňa 05.01.2018

JUDr. Lenka Maďarová, správca