Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 73 z roku 2018 dňa 16.4.2018
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.

 

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov, zabezpečeného veriteľa a každého, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate o:

 

 • možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
 • možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

   

  Námietka podaná oprávnenou osobou musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

   

  V Bratislave, dňa 11.04.2018

  JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu