Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2017

FEKO s.r.o.

 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  Dúbrava 551
  03212  Dúbrava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 79 z roku 2018 dňa 24.4.2018
 • Spisová značka - súd 2K/12/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 2K/12/2017/S1448
Text

ZÁPISNICA Z ĎALŠEJ SCHÔDZE VERITEĽOV

Sp. zn.: 2K/12/2017/S 1448

Dátum: 12.04.2018    

Miesto: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina – kancelária správcu

Otvorenie: 10.00 hod.

Úpadca: FEKO s.r.o. „v konkurze“, IČO: 45 888 051, Sídlo: 032 12 Dúbrava 551/ďalej len „Úpadca“/

Správca: JUDr. Lenka Maďarová, sídlo kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina /ďalej len „Správca“/

Zoznam prítomných veriteľov: Podľa prezenčnej listiny, pripojenej k zápisnici podľa poradového čísla a podpisu príslušného veriteľa

Program schôdze:

 1. Otvorenie schôdze veriteľov
 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
 3. Voľba zástupcu veriteľov
 4. Rôzne, záver

OPIS PRIEBEHU SCHÔDZE

 1. Otvorenie schôdze veriteľov

Správca otvoril ďalšiu schôdzu konkurzných veriteľov a privítal prítomného veriteľa. Podľa § 35 ods. 1 ZKR schôdzi veriteľov predsedá Správca. Správca konštatoval, že podľa § 35 ods. 3 ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný aspoň jeden veriteľ. Správca skonštatoval, že Oznámenie o konaní ďalšej schôdze veriteľov bolo zverejnené v OV č. 54/2018 dňa 16.03.2018, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, tzn. v zákonnej lehote. Správca skonštatoval, že je prítomný 1 veriteľ podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice, ktorý má hlasovacie práva.

 1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu

Správca informoval o hlavných úkonoch, ktoré vykonal od vyhlásenia konkurzu. Zároveň oboznámil veriteľov so stavom majetku úpadcu, tzn. so súpisom oddelenej ako aj všeobecnej podstaty, zverejnený v OV č. 11/2018 dňa 16.01.2018, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie. Správca podal tiež veriteľom informáciu o podaných prihláškach, výške uplatňovaných a zistených pohľadávok. Podrobný zoznam pohľadávok tvorí súčasť správcovského spisu a v zákonnej lehote bol predložený aj súdu. Správca zvolal túto ďalšiu schôdzu veriteľov z dôvodu, že na 1. schôdzi veriteľov konanej dňa 15.02.2018 nebolo možné zvoliť ani 3-členný veriteľský výbor a pôsobnosť veriteľského výboru tak vykonáva súd. Súd uznal konkurz za malý rozhodnutím, ktoré bolo zverejnené v OV č. 50/2018 dňa 12.03.2018.

 1. Voľba zástupcu veriteľov

Správca vysvetlil  spôsob voľby zástupcu veriteľov so zreteľom na skutočnosť, že súd otvoril malý konkurz a preto schôdza veriteľov volí v súlade s § 107 ods. 2 ZKR namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Uznesenie o uznaní konkurzu za malý bolo zverejnené v OV č. 50/2018 dňa 12.03.2018. V súlade s ustanovením § 37 ZKR správca predložil návrh uznesenia, ktorým za zástupcu veriteľov navrhol prítomného veriteľa s najvyšším počtom hlasov:

 • ELBA, a.s. s počtom hlasov nezabezpečenej pohľadávky vo výške 74.465 hlasov. Po predložení návrhu pristúpila schôdza veriteľov k hlasovaniu o návrhu:

  Hlasovanie:

  Za: všetci, tzn. 1 veriteľ (ELBA, a.s..), spolu počet hlasov: 74.465 hlasov

  Proti: nikto, spolu počet hlasov: 0 hlasov                 

  Zdržali sa: nikto, spolu počet hlasov: 0 hlasov

  Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky proti hlasovaniu.

  Správca konštatuje, že veriteľ ELBA, a.s. ako navrhnutý zástupca veriteľov, dosiahol dostatočný počet hlasov na platné zvolenie za zástupcu veriteľov. Na základe návrhu a hlasovania o ňom bolo prijaté nasledovné

  UZNESENIE Č. 1:

  Prvá schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov: ELBA, a.s., so sídlom: Československej armády 264/58, Kremnica, IČO: 31 615 651.

  Správca ďalej konštatoval, že aj napriek tomu, že vyzval prítomného veriteľa na vznesenie príp. námietok, tieto neboli uplatnené proti prijatému uzneseniu.

  1. Rôzne, záver

  Správca dal priestor jedinému veriteľovi na vznesenie prípadných pripomienok k priebehu schôdze veriteľov. Správca konštatuje, že prítomní veriteľ aj napriek opakovanej výzve nepodal žiadne námietky. Vzhľadom na vyčerpanie programu ďalšej schôdze veriteľov, správca poďakoval prítomnému veriteľovi za účasť a rokovanie ďalšej schôdze veriteľov ukončil.

  Ukončenie prvej schôdze veriteľov o 10.30 hod.

  Predseda schôdze veriteľov:

  JUDr. Lenka Maďarová, správca