Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 82 z roku 2018 dňa 27.4.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na č. 0948 966 771.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.