Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2018 dňa 16.5.2018
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto zrušuje:

 • Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty, uverejnené v Obchodnom vestníku SR, č. OV 73/2018 zo dňa 16.04.2018.

   

   

  V Bratislave, dňa 11.05.2018

  JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu