Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v konkurze“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v konkurze“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 104 z roku 2018 dňa 31.5.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

Správca úpadcu: MM KREDIT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01  Považská  Bystrica, účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v platnom znení, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je  2926828740/1100, IBAN: SK81 1100 0000 0029 2682 8740, účet je vedený v Tatra Banka, a.s,  pobočka Púchov.

Identifikácia platby:  variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.  Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 Eur.

V Púchove, 25. 05. 2018, JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca