Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 117 z roku 2018 dňa 19.6.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 13. 6. 2018 doručená do elektronickej schránky Prihláška pohľadávky veriteľa: FINECO spol. s r.o., IČO: 31 356 206, Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 2 400,00 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 241.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.