Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2018 dňa 21.6.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, zvoláva schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, na deň 26. 07. 2018 o 8:00 hod. v budove úpadcu súpis. č. 3981 na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch. Prezentácia účastníkov sa začína od 7:45 hod.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu

5. Záver

Pri prezentácii účastník predloží doklad totožnosti, člen štatutárneho orgánu právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra účastníka, právnickej osoby, nie starší ako 30 dní. Zástupca veriteľa predloží plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie, pričom pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť osvedčená, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej originál výpisu z obchodného registra nie starší, ako 30 dní.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.