Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 125 z roku 2018 dňa 29.6.2018
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009
Text

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru - písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Dlžník:  Žrebčín Motešice, a.s,

Sídlo: 913 26 Motešice

IČO: 36 297 526

Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania: 14.10.2015

Prítomní:

 1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 - písomné hlasovanie zo dňa 07.10.2015 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA - predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský - člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
 2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 07.10.2015 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA - predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský - člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
 3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Jana Sírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 - písomné hlasovanie zo dňa 07.10.2015 (v zmysle prílohy)
 4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 87, ktorého zastupuje Ing. Jana Sírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Splnomocnenia zo dňa 17.07.2013 - písomné hlasovanie zo dňa 07.10.2015 (v zmysle prílohy)
 5. Člen VV: AURUS REAL, s.r.o., so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 478 253, v zastúpení BENČÍK&PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, na základe Splnomocnenia zo dňa 01.01.2010 - písomné hlasovanie zo dňa 08.10.2015 doručené SK, a.s. e-mailom dňa 08.10.2015 (v zmysle prílohy)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie žiadosti správcu zo dňa 29.09.2015 o uloženie záväzného pokynu
 3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Ztf uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných “

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

V konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s., so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, č.k.: 28K/8/2009, správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. listom doručeným predsedovi veriteľského výboru SK, a.s. dňa 01.10.2015, požiadal veriteľský výbor, ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu, a to:

 • druh pozemku: ostatné plochy, výmera 9302 m2, okres: Trenčín, obec: Motešice, štát: SR, názov katastrálneho územia: Dolné Motešice, číslo LV: 455, parcelné číslo CKN: 206, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
 • hodnota pozemku bola stanovená podľa ZP č. 329/2014, ktorý vypracoval znalec Ing. Peter Karásek na sumu 5.100,00 EUR

  Návrh SKP spôsobu speňaženia:

  Nehnuteľný majetok - pozemok správca navrhuje speňažiť na dražbe, a to na jej druhom kole za sumu vo výške 2.550,- EUR, t.j. 50 % ZC.

  Zorganizovaním opakovanej dražby bude poverený dražobník, a to Dražobná spoločnosť, a.s., so sídlom Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, ICO: 35 849 703, ktorá organizovala aj predchádzajúce kolo dražby, s ktorým správca uzavrie zmluvu o vykonaní dražby, ktorej predmetom bude speňaženie za odplatu najviac vo výške 5 % z vydraženej sumy bez DPH a za náhradu hotových výdavkov dražby.

  Návrh uznesenia veriteľského výboru:

  Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:

  Uznesenie:

  Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526 spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu S 1240, so sídlom príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, záväzný pokyn v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. a) ZKR na speňaženie nehnuteľností - pozemku:

 • druh pozemku: ostatné plochy; výmera: 9302 m2; okres: Trenčín; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 455; parcelné číslo CKN:206; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;

  ktorá tvorí všeobecnú podstatu formou dražby, organizuje Správca tak, že jeho predajom poverí dražobníka podľa ust. § 92 ods. 1 písm. b) ZKR Dražobná spoločnosť, a.s., IČO: 35 849 703, so sídlom Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, tak, že najnižšie podanie bude v druhom kole tvoriť suma vo výške 2.550,- EUR, t.j. vo výške 50 % hodnoty určenej Znaleckým posudkom č. 329/2014, ktorý vypracoval znalec Ing. Peter Karásek zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914707.

  Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:

  ZA: 5 hlasov

  Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

  DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

  Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Sírová, zamest. SK, a.s.

  VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

  AURUS REAL, s.r.o., Prešov, v zast. BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., Prešov

  PROTI: 0 hlasov

  ZDRŽALO SA: 0 hlasov

  Uznesenie: prijaté

  V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: ,JVa prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. "

  Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

  K bodu 3) - Záver:

  Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

  Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

  Predseda VV zaviazal správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

  Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

  V Bratislave, dňa 14.10.2015

  Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru : Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 814 99 Bratislava IČO: 35 776 005 zastúpená Ing. Jana Šírová