Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 125 z roku 2018 dňa 29.6.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany,  pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu, a preto podľa ustanovenia § 88 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majetok patriaci k podniku zapisuje do súpisu majetku jednou súpisovou položkou v súpisovej hodnote 2 500 000,00 €.

Po ukončení prevádzky správca bez zbytočného odkladu zapíše majetok patriaci k podniku ako samostatné súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu a oddelené podstaty veriteľov:  VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438, Vajnorská 98, 831 04 Bratislava a Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, IČO: 00 686 832, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.