Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 /
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2018 dňa 2.7.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca  konkurznej podstaty úpadcu:  MM KREDIT, sr.o. v konkurze, so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 46 482 128, SR,   zvoláva prvú schôdzu veriteľov na  09. 08. 2018 o 10,00 hod  (prezentácia od 09,30 hod) v kancelárií správcu,  Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov. Program schôdze: 1.  Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3.  Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie podľa ustanovenia  § 36 ZoKR, 5. Záver. Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby  aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácií plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Púchove  27. 06. 2018, JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca