Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2018 dňa 1.8.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu,  ELEKTROKARBON, a.s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, zo dňa 26. 7. 2018.

Miesto konania: budova úpadcu súpis. č. 3981 na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch.

Čas konania: 26. 7. 2018,  od 10:00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36 797 332, Mlynské nivy 48, Bratislava, v zastúpení Ingred, s.r.o., Lužná 6, Bratislava, IČO: 48 079 103,  v zastúpení Mgr. Milošom Ággom,

2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,  IČO: 30 807 484, 29. augusta 8 – 10, Bratislava, v zastúpení JUDr. Alenou Gajdošovou, zamestnankyňou,

3. REJA pco s.r.o., IČO: 48 041 629, Trenčianska cesta 1512/67, Bánovce nad Bebravou, Nexend, s. r. o., IČO: 51 019 361, Staré záhrady 20, Bratislava, konajúci prostredníctvom JUDr.. Richarda Bednárika, PhD.,

4. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 881 01 Bratislava, v zastúpení JUDr. Richardom Bednárikom, PhD.,

5. HT Solution s.r.o., IČO: 36 700 746,  Einsteinova 25, Bratislava, v zastúpení Nexend, s. r. o., IČO: 51 019 361, Staré záhrady 20, Bratislava, konajúci prostredníctvom JUDr. Richarda Bednárika, PhD.

Správca: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

 Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

4. Spôsob komunikácie členov výboru a správcu

5. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, ktorí boli zvolení na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 26. 7. 2018. Veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný. Súčasne informoval členov veriteľského výboru, že každý člen má 1 hlas a na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Za predsedu veriteľského výboru správca navrhol veriteľa, ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36 797 332, Mlynské nivy 48, Bratislava.

Hlasovanie:

Za navrhnutého veriteľa: 5 hlasov.

Proti: 0 hlasov.

Zdržalo sa:  0 hlasov.

Bolo prijaté uznesenie: veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa, ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36 797 332, Mlynské nivy 48, Bratislava.

4. Spôsob komunikácie členov výboru a správcu

Správca navrhol spôsob komunikácie medzi členmi výboru a správcom: mailom a operatívne osobne.

Hlasovanie:

Za : 5 hlasov.

Proti: 0 hlasov.

Zdržalo sa:  0 hlasov.

Bolo prijaté uznesenie: veriteľský výbor zvolil spôsob komunikácie medzi členmi výboru a správcom: mailom a operatívne osobne.

5. Záver

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru.

Zasadnutie veriteľského výboru sa skončilo o 10:30 hod.

Mgr. Miloš Ágg

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.