Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2018 dňa 9.8.2018
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

 Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Dlžník:  Žrebčín Motešice, a.s.

Sídlo:  913 26 Motešice

IČO:  36 297 526

Miesto konania:  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania: 26.7.2018

Prítomní:

 1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 25.6.2018 v zastúpení Ing. Brian Lipták – predseda predstavenstva a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista  (v zmysle prílohy)
 2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.7.2013, písomné hlasovanie zo dňa 25.06.2018 v zastúpení Ing. Brian Lipták – predseda predstavenstva a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista  (v zmysle prílohy)
 3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.7.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 25.6.2018 (v zmysle prílohy)
 4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  na základe Splnomocnenia zo dňa 17.7.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 25.6.2018 (v zmysle prílohy)
 5. Člen VV: JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 657 723 – písomné hlasovanie v stanovenej lehote do 25.7.2018 nedoručené

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie žiadosti správcu o udelenie súhlasu s uzatvorením dohody o urovnaní
 3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní štyria členovia VV.

K bodu 2):

Správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. prostredníctvom  e-schránky dňa 23.3.2018 doručil SK, a.s., ako predsedovi VV, žiadosť, ktorou požiadal veriteľský výbor o udelenie súhlasu s uzatvorením dohody o urovnaní podľa ust. § 86 ods. 2 v spojení s ust. § 206a ods. 1 ZKR, v znení účinnom do 31.12.2011.

 Návrh uznesenia veriteľského výboru:

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, odporúča správcovi konkurznej podstaty spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240,  uzatvoriť dohodu o urovnaní, predmetom ktorej bude urovnanie vzájomných sporných nárokov uplatnených  v prebiehajúcich súdnych konaniach na Okresnom súde Trenčín, a to v zmysle návrhu správcu  a za podmienok vyšpecifikovaných správcom v písomnej žiadosti zo dňa 20.3.2018.“

 

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

ZA: 4 hlasy

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

 Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali štyria členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 26.7.2018                                        

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru : 

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

 814 99  Bratislava

IČO: 35 776 005

zastúpená Mgr. Eva Vodičková