Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 176 z roku 2018 dňa 12.9.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

Miesto konania: sídlo kancelárie správcu, Mostná 13, Nitra, administratívna budova, 2. poschodie. Čas konania: 06. 09. 2018, od 09:20 hod.

Na schôdzi boli prítomní:

- predseda veriteľského výboru:

a) ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO 36 797 332, so sídlom: Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09, zastúpeným na základe substitučnej plnej moci: Mgr. Milošom Ággom, nar. 16. 10. 1982, Lužná 6, 851 04 Bratislava,    - členovia veriteľského výboru:

b) Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava, zastúpený na základe poverenia: JUDr. Alenou Gajdošovou, zamestnankyňou,

c) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 881 01 Bratislava, zastúpeným na základe plnej moci: Mgr. Milošom Ággom, nar. 16. 10. 1982, Lužná 6, 851 04 Bratislavam

d) REJA pco s.r.o., IČO: 48 041 629, Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zastúpený na základe plnej moci:  Nexend, s. r. o., IČO: 51 019 361, Staré záhrady 20, 821 05 Bratislava, konajúcej prostredníctvom JUDr. Richarda Bednárika, PhD., konateľa,

e) HT Solution s.r.o., IČO: 36 700 746,  Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zastúpený na základe plnej moci: Nexend, s. r. o., IČO: 51 019 361, Staré záhrady 20, 821 05 Bratislava, konajúcej prostredníctvom JUDr. Richarda Bednárika, PhD., konateľa,   - správca:

f) B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúcej prostredníctvom spoločníka: JUDr. Andreja Fialu.

Program zasadnutia:

1. Prezencia členov veriteľského výboru a správcu

2. Správa o stave konkurzného konania a postupe správcu v konkurznej veci úpadcu

3. Prevádzkovania podniku do / a po prvej schôdzi veriteľov

4. Úkony správcu vo veci využitia krízového manažéra a realizácie auditu úpadcu

5. Schválenie súťaže na zabezpečenie archívnych služieb úpadcu

6. Rozhodovanie o záväznom pokynu správcovi na speňažovanie majetku úpadcu

7. Rôzne, diskusia

8. Záver

1. Prezencia členov veriteľského výboru a správcu

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) je prítomná nadpolovičná väčšina členov veriteľského výboru - na dnešnom zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci veritelia. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje za účasti piatich členov veriteľského výboru a správcu.

2. Správa o stave konkurzného konania a postupe správcu v konkurznej veci úpadcu

Správca predniesol pred členmi veriteľského výboru správu o stave konkurzného konania a postupe správcu v konkurznej veci úpadcu. Správca informoval prítomných členov veriteľského výboru najmä o priebehu doterajšieho prevádzkovania podniku úpadcu. Správca informoval o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch, o opatreniach na zachovanie prevádzky. Okrem optimalizácie stavu zamestnancov a mzdových nákladov správca zabezpečil vykonanie prevádzkovo-finančného auditu a za účelom vykonania štrukturálnych zmien v katalógu výrobkov, ich výnosnosti a súčasne účasťou krízového manažéra analyzuje možnosti ďalších optimalizačných riešení.

3. Prevádzkovania podniku do / a po prvej schôdzi veriteľov

Od času vyhlásenia konkurzu správca koná v súlade s ustanoveniami § 88 ZKR: prevádzkuje podnik úpadcu a robí úkony na zachovanie prevádzkovania podniku. S prihliadnutím na špecifiká majetku úpadcu, najmä nehnuteľnosti a výrobné prostriedky, ich vek, opotrebenie, vlastnosti a možnosti využitia je prevádzkovanie podniku a jeho predaj v stave prevádzkovania schopnom najlepšou, najvýhodnejšou formou speňažovania majetku úpadcu. V súčasnosti je prevádzkovanie podniku nastavené do 31. 12. 2018. Veriteľský výbor berie na vedomie skutočnosť, že správca koná v súlade s ustanoveniami § 88 ZKR - prevádzkuje podnik úpadcu a robí úkony na zachovanie prevádzkovania podniku.

4. Úkony správcu vo veci využitia krízového manažéra a realizácie auditu úpadcu

Správca za účelom efektívneho prevádzkovania podniku úpadcu zrealizoval osobitné úkony spočívajúce v prijatí krízového manažéra a v zabezpečení auditu podniku úpadcu, aby bolo možné zabezpečiť optimalizáciu prevádzkovania podniku.  Správca navrhol veriteľskému výboru uznesenie s nasledovným znením: „Veriteľský výbor nemá výhrady na skutočnosť využitia krízového manažéra a realizácie auditu podniku úpadcu.“

Za: 4 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 1 hlas

Veriteľský výbor schválil uznesenie č. 1 znenia: „Veriteľský výbor nemá výhrady na skutočnosť využitia krízového manažéra a realizácie auditu podniku úpadcu.“

5. Schválenie súťaže na zabezpečenie archívnych služieb úpadcu

Správca v rámci vykonaných úkonov identifikoval potrebu využitia archívnych služieb za účelom archivácie dokumentov úpadcu v zákonom stanovených lehotách. Na zabezpečenie uvedeného je nevyhnutný výber vhodného dodávateľa archívnych služieb.  Správca navrhol veriteľskému výboru uznesenie s nasledovným znením: „Veriteľský výbor schvaľuje využitie archívnych služieb a realizáciu výberu spoločnosti, ktorá zabezpečí archiváciu dokumentov úpadcu z minimálne troch ponúk od relevantných spoločností pri naplnení zákonných podmienok. Kritérium na výber spoločnosti, ktorá zabezpečí archiváciu dokumentov úpadcu je najnižšia cena.“

Za: 4 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 1 hlas

Veriteľský výbor schválil uznesenie č. 2 znenia: „Veriteľský výbor schvaľuje využitie archívnych služieb a realizáciu výberu spoločnosti, ktorá zabezpečí archiváciu dokumentov úpadcu z minimálne troch ponúk od relevantných spoločností pri naplnení zákonných podmienok. Kritérium na výber spoločnosti, ktorá zabezpečí archiváciu dokumentov úpadcu, je najnižšia cena.“

6. Rozhodovanie o záväznom pokynu na speňažovanie majetku úpadcu

Správca navrhol veriteľskému výboru uznesenie s nasledovným znením: „Veriteľský výbor udeľuje Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu v znení návrhu správcu zo dňa 3. 9. 2018 označenom ako: „Záväzný pokynu na speňaženie všeobecnej podstaty úpadcu“, doplneným o „Zásady predaja podniku vo verejnom ponukovom konaní“.

Za:  4 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 1 hlasov

Veriteľský výbor schválil uznesenie č. 3 znenia: „Veriteľský výbor udeľuje Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu v znení návrhu správcu zo dňa 3. 9. 2018 označenom ako „Záväzný pokynu na speňaženie majetku úpadcu“, doplnenom „Zásadami speňažovania majetku vo verejnom ponukovom konaní“

7. Rôzne, diskusia

Správca oboznámil členov veriteľského výboru a následne s členmi veriteľského výboru diskutoval o skutočnostiach, týkajúcich sa vedenia konkurzného konania, riešenia agendy zamestnancov, účtovníctva, majetku úpadcu.

8. Záver

Predseda schôdze vyzval prítomných členov veriteľského výboru, či uplatňujú námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky voči prijatým uzneseniam veriteľského výboru. Správca členom výboru uviedol, že podľa ustanovenia § 50 ods. 2 ZKR zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi sa vzťahuje na majetok, ktorý podliehal konkurzu v čase vyhlásenia konkurzu alebo v čase ukončenia prevádzky podniku, ak správca pokračuje v prevádzke, alebo v čase vzniku záložného práva, ak ide o záložné právo vzťahujúce sa na budúci majetok.   Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12:15 hod.

Nitra  06. 09. 2018

Predseda veriteľského výboru: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mgr. Miloš Ágg, na základe substitučnej plnej moci

Zapisovateľ - správca: JUDr. Andrej Fiala, spoločník