Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2018 dňa 13.9.2018
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 86 ods. 2 v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:

 1. Pozemok, parcela registra „C“ č. 8/3 o výmere 108 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 1073, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Tretia osoba: Ján Božík, nar. 28.6.1957, a Zuzana Božíková, nar. 2.4.1958, Motešice 9, Súpisová hodnota: 1.075,68 EUR;
 2. Stavba; Popis stavby: dom; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Horné Motešice; číslo LV: 1073; súpisné číslo: 97; parcelné číslo: 8/3; spoluvlastnícky podiel: 1/1, Tretia osoba: Ján Božík, nar. 28.6.1957 a Zuzana Božíková, nar. 2.4.1958, Motešice 9, Súpisová hodnota: 67.000,- EUR;

Deň vylúčenia: 10.09.2018;

Dôvod vylúčenia: Dohoda o urovnaní uzavretá dňa 00.09.2018 medzi Správcom Úpadcu a Jánom Božíkom a Zuzanou Božíkovou na základe súhlasu príslušného orgánu v súlade s obsahom Zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnenou v Obchodnom vestníku č. 153/2018 zo dňa 09.08.2018 [K058154].