Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2018 dňa 21.9.2018
 • Spisová značka - súd 9K/4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9K/4/2018
Text

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01  Martin,  správca úpadcu TD improve, s. r. o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 46 701 109 oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovského spisu 9K/4/2018 S1336 je možné nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu, v Martine, Ul. P. Mudroňa 505/5, v čase od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny, pričom správca doporučuje dohodnúť termín vopred telefonicky na čísle tel. +421434132965, +421905348868 alebo mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk.

V Martine dňa 18. 09. 2018                                   JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca