Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 190 z roku 2018 dňa 2.10.2018
 • Spisová značka - súd 9K/4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9 K 4/2018 S 1336
Text

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01  Martin,  správca úpadcu TD improve, s. r. o. "v konkurze", so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109 oznamuje konkurzným veriteľom, že kauciu pre popretie pohľadávky môžu skladať V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX. 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

 1. bolo podané na predpísanom tlačive a
 2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.  

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Martine dňa 27. 09. 2018                                          JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca