Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2018 dňa 4.10.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené:

- Prihláška pohľadávky veriteľa, SELOS, s.r.o., IČO: 36 340 464, Ľudovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 247,44 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 282,

- Prihláška pohľadávky veriteľa, Ing. Edita Slabejová – EMEX o.z., IČO: 37 414 089, 957 03 Dubnička 15, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 12 200,17 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 283.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.