Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/65/2018

BESTAFE s. r. o.

 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14 / 0
  90021  Svätý Jur
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2018 dňa 31.10.2018
 • Spisová značka - súd 37K/65/2018
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/65/2018 S1214
Text

Ing. Ľuboš Janček ako správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: BESTAFE spol. s r.o., Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373 oznamuje, že do spisu č. 37K/65/2018 S1214 je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 13.00 v kancelárii správcu na adrese: Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: 0907290493 alebo e-mailom na adrese: lubos.jancek@centrum.sk.