Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/65/2018

BESTAFE s. r. o.

 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14 / 0
  90021  Svätý Jur
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2018 dňa 31.10.2018
 • Spisová značka - súd 37K/65/2018
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/65/2018 S1214
Text

Ing. Ľuboš Janček, ako správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:  BESTAFE spol. s r.o., Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 21 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod č.ú. v tvare IBAN: SK02 8330 0000 0028 0152 0398, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo urobené v súlade s ustanoveniami § 32 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení.

Chorvátsky Grob, 25.10.2018