Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2018 dňa 8.11.2018
 • Spisová značka - súd 9K/4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9K/4/2018 S 1336
Text

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01  Martin,  správca úpadcu  TD improve, s. r. o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 46 701 109, č. k. 9 K 4/2018  v súlade s ust. § 34 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej „ZKR“ zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20. 12. 2018 so začiatkom o 10,00 hodine v kancelárii správcu, Ul. P. Mudroňa 505/5, v Martine s nasledovným programom:

 1. Zahájenie prvej schôdze veriteľov
 2. Správa o činnosti správcu a správa o stave konkurzného konania
 3. Voľba členov veriteľského výboru/zástupcu veriteľov   
 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
 5. Rôzne, záver

Prezentácia veriteľov začne o 9:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

V Martine dňa 05. 11. 2018                                    JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca