Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 216 z roku 2018 dňa 9.11.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

Miesto konania: kancelária správcu, Mostná 13, 949 01 Nitra, 2. poschodie administratívnej budovy.

Čas konania: 5. 11. 2018, 11:00 hod.

Na schôdzi boli prítomní:

1. Predseda veriteľského výboru:  ČEZ Slovensko, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO 36 797 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 46685/B, zastúpená Mgr. Milošom Ággom, nar. 16.10.1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa substitučnej plnej moci.

Prítomní veritelia:

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, zast.  Mgr. Milošom Ággom, nar. 16.10.1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa plnej moci,

3. REJA pco s.r.o., IČO: 48041629, Trenčianska cesta 1512/67, 95701 Bánovce nad Bebravou, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13.07.1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36700746, Einsteinova 25, 85L 01, Bratislava, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13.07.1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

neprítomný veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava.

správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúci prostredníctvom spoločníka: JUDr. Andrej Fiala.

Program zasadnutia:

1. Prezentácia členov veriteľského výboru a správcu

2. Správa o stave konkurzného konania a postupe správcu v konkurznej veci úpadcu

3. Prevádzkovanie podniku

4. Rozhodovanie o záväznom pokyne na speňažovanie majetku úpadcu

5. Záver

1. Prezentácia členov veriteľského výboru a správcu

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje za účasti 4. členov veriteľského výboru a správcu. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

2. Správa o stave konkurzného konania a postupe správcu v konkurznej veci úpadcu

Správca predniesol pred členmi veriteľského výboru správu o stave konkurzného konania a o postupe správcu v konkurznej veci úpadcu.

Správca uviedol, že naďalej pokračuje v prevádzkovaní podniku. Náklady na prevádzkovanie podniku v zmysle zákonných ustanovení však presiahli výnosy z jeho prevádzkovania. Preto správca požiadal veriteľský výbor o záväzný pokyn, či a v akom rozsahu má pokračovať v prevádzkovaní podniku.

3. Prevádzkovanie podniku

Členovia veriteľského výboru po diskusii navrhli, aby správca pokračoval v prevádzkovaní podniku  ako s časťou majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.

Predseda veriteľského výboru navrhol veriteľskému výboru uznesenie s nasledovným znením:

„Veriteľský výbor udeľuje Správcovi záväzný pokyn, ktorým ukladá správcovi pokračovať s prevádzkovaním podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu.“

Za:  4 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor schválil uznesenie č. 1 znenia: „Veriteľský výbor udeľuje Správcovi záväzný pokyn, ktorým ukladá správcovi pokračovať s prevádzkovaním podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu.“

4. Rozhodovanie o záväznom pokyne  na speňažovanie majetku úpadcu

V nadväznosti na predchádzajúce uznesenie veriteľského výboru predseda veriteľského výboru navrhol veriteľskému výboru uznesenie s nasledovným znením:

„Veriteľský výbor udeľuje Správcovi pokyn na speňaženie majetku úpadcu ako podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu v znení návrhu správcu zo dňa 26. 10. 2018, uvedenom ako „Zásady speňažovania majetku vo verejnom ponukovom konaní“ a podľa „Záväzného pokynu“ zo dňa 26. 10. 2018. Uznesenie veriteľského výboru č. 3 zo dňa 6. 9. 2018 stráca platnosť a účinnosť.“

Za:  4 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor schválil uznesenie č. 2 znenia: „Veriteľský výbor udeľuje Správcovi pokyn na speňaženie majetku úpadcu ako podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu v znení návrhu správcu zo dňa 26. 10. 2018, uvedenom ako „Zásady speňažovania majetku vo verejnom ponukovom konaní“ a podľa „Záväzného pokynu“ zo dňa 26. 10. 2018. Uznesenie veriteľského výboru č. 3 zo dňa 6. 9. 2018 stráca platnosť a účinnosť.“

5. Záver

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, či uplatňujú námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky voči prijatým uzneseniam veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť na zasdanutí.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12:00 hod.

V Nitre dňa 5. 11. 2018

Predseda veriteľského výboru: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mgr. Miloš Ágg, na základe substitučnej plnej moci

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.