Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2018 dňa 13.11.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa, Global Supply, a.s., IČO: 35 739 118, Potočná 85, Skalica, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej sume 939,60 €, pod por. č. 2 v celkovej sume 391,94 €, pod por. č. 3 v celkovej sume 709,00 €, pod por. č. 4 v celkovej sume 599,76 €, pod por. č. 5 v celkovej sume 2 315,00 €, pod por. č. 6 v celkovej sume 308,95 €, pod por. č. 7 v celkovej sume 4 920,25 €, pod por. č. 8 v celkovej sume 1 058,16 €, pod por. č. 9 v celkovej sume 1 863,41 €, pod por. č. 10 v celkovej sume 1 420,52 €, pod por. č. 11 v celkovej sume 816,20 €, pod por. č. 12 v celkovej sume 4 712,36 €, pod por. č. 13 v celkovej sume 1 667,02 € a pod por. č. 14 v celkovej sume 4 704,17 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 293 – 306.