Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2018 dňa 20.11.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra (ďalej len Správca), úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 5. 11. 2018 prvé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu: podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu, podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet ponukového konania: podnik tvoriaci všeobecnú podstatu. Bližšie podrobnosti, týkajúce sa ponukového konania, sú súčasťou Zásad predaja podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu vo verejnom ponukovom konaní (ďalej len Zásady), ktoré si záujemca môže zakúpiť u Správcu za sumu vo výške 360,- eur vrátane DPH, ktorá bude príjmom podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu vo verejnom ponukovom konaní je zakúpenie Zásad zo strany záujemcu. Bankový účet Správcu na úhradu sumy za zakúpenie Zásad  je: SK73 7500 0000 0040 1426 6326, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.

Ponuka záujemcu musí byť Správcovi doručená do 7 dní od zverejnenia prvého kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to v zmysle podmienok uvedených v Zásadách.

Bližšie informácie je možné získať mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45 alebo 0948 966 771.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.