Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2018 dňa 22.11.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, zvoláva schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, na deň 12. 12. 2018 o 13:00 hod. v sídle správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, Piešťany.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Voľba člena veriteľského výboru

3. Záver

Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra účastníka - právnickej osoby, nie starší ako 30 dní. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 30 dní.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.