Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 230 z roku 2018 dňa 29.11.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text
Poradové číslo:   5 Typ súpisnej zložky majetku:  Peňažná pohľadávka Dlžník: Ing.  Monika Moravíková, Šándorova 3201/17, 821 03  Bratislava Právny dôvod vzniku: Zmluvná pokuta dojednaná pre prípad porušenia povinnosti. Dlžník v predĺžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel o svojom predĺžení. Súpisová hodnota: 12 500,00 Mena: Eur Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 Dôvod zápisu: Právo na zmluvnú pokutu v súlade s ust. §11 ods. (2) ZKR Deň zápisu:  23.11.2018