Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 235 z roku 2018 dňa 6.12.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené:

- Prihláška pohľadávky veriteľa: Environmentálny fond, IČO: 30 796 491, Martinská 49, Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 3 v celkovej sume 5 004,20 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 307,

- Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 53,79 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 308.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.