Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2018 dňa 28.12.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu,  ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, zo dňa 19. 12. 2018.

Miesto konania: kancelária správcu, Mostná 13, 949 01 Nitra.

Čas konania: 19. 12. 2018, od 16:00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, Lužná 6, 851 04 Bratislava, zastúpený na základe plnej moci Mgr. Milošom Ággom,

2. REJA pco s.r.o., IČO: 48 041 629, Trenčianska cesta 1512/67, Bánovce nad Bebravou, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou Nexend, s. r. o., IČO: 51 019 361, Staré záhrady 20, Bratislava, zastúpený na základe plnej moci Mgr. Petron Rybánskym,

3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 881 01 Bratislava, zastúpený na základe plnej moci Mgr. Milošom Ággom,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36 700 746,  Einsteinova 25, Bratislava, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou Nexend, s. r. o., IČO: 51 019 361, Staré záhrady 20, Bratislava, zastúpený na základe plnej moci Mgr. Petrom Rybánskym.

Správca: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Prevádzkovanie podniku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu

4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca. Konštatoval, že sú prítomní štyria z piatich členov veriteľského výboru. Veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný. Súčasne informoval členov veriteľského výboru, že každý člen má 1 hlas a na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Za predsedu veriteľského výboru správca navrhol veriteľa: Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, Lužná 6, 851 04 Bratislava.

Hlasovanie: Za navrhnutého veriteľa: 4 hlasy. Proti: 0 hlasov. Zdržalo sa:  0 hlasov.

Bolo prijaté uznesenie č. 1: veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa, Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, Lužná 6, 851 04 Bratislava.

3. Prevádzkovanie podniku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu

Členovia výboru po oboznámení sa s krátkou správou správcu o hospodárení úpadcu a vzájomnej diskusii navrhli, aby správca vypracoval do 8. 1. 2019 podrobnú písomnú správu o hospodárení úpadcu od vyhlásenia konkurzu s tým, že následne predseda výboru zvolá s termínom najneskoršie do 25. 1. 2019 zasadnutie výboru, programom ktorého bude aj rozhodovanie o žiadosti správcu o uložení záväzného pokynu  na prevádzkovanie podniku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.

4. Záver

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru.

Zasadnutie veriteľského výboru sa skončilo o 16:46 hod.

Ingred, s.r.o., v . z. Mgr. Miloš Ágg, predseda veriteľského výboru