Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2018 dňa 28.12.2018
 • Spisová značka - súd 9K4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9 K 4/2018 S 1336
Text

                                      Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov

úpadcu TD improve s. r. o. „v konkurze“., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 47 701 109  

Dátum a čas konania: 20. 12. 2018  o 10,00 hod.

Miesto konania schôdze: kancelária správcu, Martin, Ul. P. Mudroňa 505/5

Číslo konania: č. k. 9 K 4/2018 S 1336

Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice (prítomní veritelia: 3/I IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.3535 hlasov, 4/K KESTA COFFEE, s.r.o. 14 628 hlasov)

Začiatok schôdze: 10,05 hod.

Predseda schôdze: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu

Program:   

 1. Zahájenie prvej schôdze veriteľov
 2. Správa o činnosti správcu a správa o stave konkurzného konania
 3. Voľba členov veriteľského výboru/resp. zástupcu veriteľov   
 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
 5. Rôzne, záver

K bodu 1) Správca konkurznej podstaty úpadcu zahájil  prvú schôdzu veriteľov, ktorá bola zvolaná v súlade so zákonom podľa ust. § 34 ods. 1 a ods. 4. ZKR a jej zvolanie bolo zverejnené v OV č. 215/2018 dňa 08. 11. 2018, správca privítal prítomných a informoval o programe schôdze, ktorý bol vopred zverejnený.

V súlade s ust. § 35 ods. 1 ZKR správca predsedal schôdzi a skonštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná, nakoľko sú  prítomní 2 veritelia, s počtom hlasov 18 163.     

K bodu 2) Správca  predniesol správu o činnosti a stave konkurzného konania. Oboznámil prítomných veriteľov s vykonanými úkonmi odo dňa vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sa týkali hlavne zistenia majetku úpadcu. Lustrácia majetku bola vykonaná v CDCP SR a. s., v centrálnej evidencii katastra nehnuteľnosti, ODI PZ SR Martin, na Okresnom úrade Martin,   katastrálnom odbore, Meste Martin,  Daňový úrad Žilina, Sociálna poisťovňa Martin.

Súpis všeobecnej podstaty nebol zverejnený, nakoľko správca fyzicky nenašiel majetok, ktorý bol podľa vyjadrenie úpadcu zadržaný vlastníkom nebytových priestorov, v ktorých úpadca podnikal. Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený dňa 14. 11. 2018 v OV 219/2018 v súpisovej hodnote 10 00,00 Eur, jedná sa o Ford FOCUS kombi 1,0 EcoBoost, EVČ MT911DY.

Správca informoval, že boli predložené 4 správy o činnosti správcu súdu do konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sú súčasťou správcovského a konkurzného spisu. Správca informoval o podaní vo veci uznania konkurzu za malý, o ktorého návrhu súd rozhodol uznesením zo dňa 16. 11. 2018, ktoré  bolo zverejnené v OV 225/2018 dňa 22. 11. 2018.

V základnej prihlasovacej lehote si prihlásili 8 veritelia pohľadávky v celkovej sume 187 375,20 Eur, z toho podriadená pohľadávka je v sume 120 200 Eur. Hlasovacie práva boli priznané veriteľom v počte 67 173 hlasov.  Pohľadávky boli zistené, popreté bolo len poradie 1 veriteľovi s ohľadom na ust. § 9 ZKR (bez hlasovacieho práva) v sume 120 200 Eur. Po základnej prihlasovacej lehote si prihlásili pohľadávku 2 veritelia a jeden veriteľ, ktorý si prihlásil aj v základnej prihlasovacej lehote, oznámenie o doručení prihlášky bolo zverejnené v Obchodnom vestníku, zatiaľ neboli pohľadávky popreté ani zistené, lebo neuplynula 30-dňová lehota.        

Pohľadávky zamestnancov boli uspokojené Sociálnou poisťovňou pobočka Martin  cez garančný fond a so všetkými zamestnancami bol skončený pracovný pomer dohodou k 30. 09. 2018.

 

K bodu 3) Správca predniesol návrh na voľbu zástupcu veriteľov s ohľadom na skutočnosť, že súd uznal konkurz za malý. Hlasovanie o voľbe zástupcu veriteľov začalo od veriteľa s najvyšším počtom hlasov.

 1. KESTA COFFEE, s. r. o.., so sídlom 29. augusta 17, 036 01  Martin, IČO: 46 639 144  

hlasovanie: za: 14 628  hlasov (veriteľ č. 4/K)

proti:                            0  hlasov

Zdržal sa:                     0  hlasov    

Vzhľadom ku skutočnosti, že bol zvolený  zástupca veriteľov, pôsobnosť príslušného orgánu  bude vykonávať riadne zvolený zástupca veriteľov KESTA COFFEE, s. r. o. Martin.   

K bodu 4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR – správca informoval prítomných o obligatórnom bode programu a možnosti podania návrhu na výmenu správcu, pričom zdôraznil skutočnosť, že na prvej schôdzi veriteľov je možné predložiť návrh na odvolanie  správcu bez udania dôvodu a vyzval veriteľov na predloženie návrhu. Zo strany veriteľov nebol predložený žiadny návrh na odvolanie a výmenu správcu.

Doterajší správca bol potvrdený vo funkcii a bude vykonávať funkciu správcu naďalej.

K bodu 5) Vzhľadom ku skutočnosti, že prítomní veritelia boli oboznámení so správou o činnosti správcu, mali  doplňujúce otázky k vedeniu konkurzného konaniu a hlavne  k majetku úpadcu a možnosti uspokojenia ich pohľadávok.

Veriteľ 4/K KESTA COFFEE s. r. o. požiadal správcu o preverenie prevodov majetku pred vyhlásením konkurzu a aktivít dlžníka, ktorý naďalej podniká v gastronómii, len pod iným názvom spoločnosti.   

Po vyčerpaní programu prvej schôdze veriteľov poďakoval správca prítomným konkurzným veriteľom  za účasť a ukončil prvú schôdzu veriteľov.

Prvá schôdza veriteľov  bola ukončená o 10,30 hod.

Po skončení prvej schôdze veriteľov bolo zvolané prvé zasadnutie zástupcu veriteľov, ktoré sa uskutočnilo hneď po skončení  prvej schôdze veriteľov. 

V Martine dňa 20. 12. 2018

Zapísala: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca