Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers, a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers, a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 249 z roku 2018 dňa 31.12.2018
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

 Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci zavedenej dozornej správy nad dlžníkom

 Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P,

konaného dňa 20.12.2018 o 10:00 hod. v sídle dozorného správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

(písomné hlasovanie)

 

Spisová značka súdneho spisu (reštrukturalizačné konanie): 1R/3/2016

Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436

 

Dozorný správca:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovskom kraji Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1436

 

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorý sa považujú za prítomných na zasadnutí: 

 1. Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, v zastúpení Allen & Overy Bratislava, s.r.o. – písomné hlasovanie zo dňa 14.12.2018, doručené dozornému správcovi dňa 17.12.2018;
 2. Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 – písomné hlasovanie zo dňa 18.12.2018, doručené dozornému správcovi dňa 18.12.2018;
 3. Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713 – písomné hlasovanie zo dňa 13.12.2018, doručené dozornému správcovi dňa 19.12.2018;
 4. Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 19.12.2018, doručené dozornému správcovi dňa 20.12.2018.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
 2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 12.12.2018 v súvislosti so žiadosťou dlžníka o schválenie právnych úkonov
 3. Záver

 

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru 

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi (hlasovanie per rollam). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výbor. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci štyria jeho členovia. 

V súlade so zavedenou dozornou správou a bodom 11.10 záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka listom zo dňa 12.12.2018 správca predložil všetkým členom veriteľského výboru návrh uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas, so schválením právnych úkonov dlžníka bližšie špecifikovaných v žiadosti dlžníka o schválenie právnych úkonov dlžníka správcom zo dňa 26.11.2018 (ďalej len „Žiadosť o schválenie právnych úkonov“). 

 

2. bod programu: Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 12.12.2018  – v súvislosti so žiadosťou dlžníka o schválenie právnych úkonov

Správca navrhol členom veriteľského výboru dlžníka, aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 12.12.2018 v súvislosti so Žiadosťou dlžníka o schválenie právnych úkonov, a to v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Cititbank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje súhlas s uzatvorením zmluvy na dodávky suroviny s označením PA 66 a s uzatvorením zmluvy na dodávky suroviny s označením HMD medzi dlžníkom ako odberateľom a medzi spoločnosťou RHODIA OPERATIONS, s registrovaným sídlom 25, rue de Clichy, 75009 Paris, France ako dodávateľom za účelom zabezpečenia vstupného materiálu pre výrobu dlžníka v celkovom objeme 61.533.000,- Eur (suma s DPH) (slovom: šesťdesiat jeden miliónov päťstotridsaťtritisíc eur) na obdobie rokov 2019 až 2021.“ 

Jednotliví členovia veriteľského výboru (ktorí sa na účely hlasovania per rollam považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru) hlasovali o predloženom návrhu uznesenia č. 1 nasledovne: 

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia:

ZA: 4   Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky - 1 hlas

Československá obchodná banka, a.s. - 1 hlas

ČSOB Leasing, a.s. - 1 hlas

DOMO Caproleuna GmbH - 1 hlas

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Námietky: žiadne

 

Uznesenie č. 1: je prijaté.

 

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Cititbank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje súhlas s uzatvorením zmluvy na dodávky suroviny s označením PA 66 a s uzatvorením zmluvy na dodávky suroviny s označením HMD medzi dlžníkom ako odberateľom a medzi spoločnosťou RHODIA OPERATIONS, s registrovaným sídlom 25, rue de Clichy, 75009 Paris, France ako dodávateľom za účelom zabezpečenia vstupného materiálu pre výrobu dlžníka v celkovom objeme 61.533.000,- Eur (suma s DPH) (slovom: šesťdesiat jeden miliónov päťstotridsaťtritisíc eur) na obdobie rokov 2019 až 2021.“

 

3. bod programu: Záver

Dozorný správca dlžníka vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru dlžníka za ukončené.

 

V Bratislave, dňa 20.12.2018                

 

_________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.