Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/13/2018

SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2019 dňa 10.1.2019
 • Spisová značka - súd 2K/13/2018
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/13/2018 S519
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 527 980 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal 7.1.2019 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04  Bratislava, IČO: 35 937 874,  v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 467,68 €.

 

JUDr. Ivan Kotleba, správca