Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2017

FEKO s.r.o.

 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  Dúbrava 551 551
  032 12   Dúbrava
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 16 z roku 2019 dňa 23.1.2019
 • Spisová značka - súd 2K/12/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 2K/12/2017/S1448
Text

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA -  PREDAJ PODNIKU 

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľov Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., vyhlasuje 2. kolo verejné ponukové konaniena speňaženie podniku úpadcu, pozostávajúci z nasledovného súboru majetku:

I.Nehnuteľnosti, vedené na LV č. 5544, kat. úz. Palúdzka, okres a obec Liptovský Mikuláš:

 1. Pozemok - parcela KN-C č. 1654/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 293,58 EUR,
 2. Pozemok - parcela KN-C č. 1654/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 293,58 EUR,
 3. Stavba – garáž súp. č. 980 postavená na pozemku – parcele KN-C č. 1654/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 7.565,05 EUR,
 4. Stavba – garáž súp. č. 981 postavená na pozemku – parcele KN-C č. 1654/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 7.565,05 EUR,

/ďalej len ako aj spoločne „2 garáže s pozemkom“/; 

 1. Pozemok - parcela KN-C č. 1654/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2, spoluvlastnícky podiel 2/15, súpisová hodnota 419,66 EUR (hodnota 1/1-iny je 3.147,83 EUR)

/ďalej len ako aj „podiel v prístupovej ceste“;

jednotlivá súpisová hodnota je určená podľa Odborného vyjadrenia č. 94/2017 zo dňa 22.10.2017 znalcom Ing. Marekom Taškom, Žilina 

Podmienky verejného ponukového konania (VPK):

 1. Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Lenka Maďarová, správca,so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej  obálke s označením: „FEKO-PONUKA- NEOTVÁRAŤ“v lehotena predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 20 (dvadsať) dní od dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí dvadsiatym dňom o 15:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
 2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
 3. Najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk v zmysle písm. a) musí záujemca zložiť na účet správy konkurznej podstaty, vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK34 0200 0000 0039 0279 6857, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 3.000 EUR. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy podstaty najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
 4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
 5. 1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
 6. 2. Návrh kúpnej ceny s DPH (úpadca nie je platiteľom DPH); 
 7. 3. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky;
 8. 4. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania ako aj kúpnej zmluvy. Zároveň záujemca výslovne uvedie, že súhlasí so zmluvnou pokutou pre prípad porušenia povinnosti – nedoplatenia kúpnej ceny na výzvu správcu a s tým, že zložená zábezpeka záujemcu sa započíta na takto určenú zmluvnú pokutu úpadcu;
 9. 5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba.
 1. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. d) je správca oprávnený vyradiť, ibaže sa príslušný orgán rozhodne predloženú ponuku po jej doplnení schváliť. 
 2. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu.
 3. Pri zhode najvyšších ponúk na jednotlivé súbory majetku vyzve správca dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky kúpnej ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. 
 4. V prípade, že záujemca s víťaznou ponukou odmietne na výzvu správcu uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo výške zloženej zábezpeky.

V Žiline dňa 18.01.2019

JUDr. Lenka Maďarová, správca