Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 19 z roku 2019 dňa 28.1.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenskej republiky – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, IČO: 00 686 832, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, zo dňa 20. 12. 2018 vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, súpisových zložiek majetku č. 1 – 6 oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky:

č. zl.

opis súpisovej zložky majetku

podiel

súpisová hodnota

1

Parná kotolňa na zemný plyn - rýchlovyvýjač pary a teplovodná kotolňa: rýchlovyvýjač pary Certuss s príslušenstvom, kompresor Orlík PKS4-20/50, kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200.

1

118 460,13 €

2

Teplovodná kotolňa na zemný plyn pre administratívnu budovu: kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 2 ks.

1

30 165,54 €

3

Teplovzdušné kúrenie a kachle na zemný plyn pre sklad materiálu: teplovzdušný ohrievač Lersen Alfa TOP 49, kachle plynové Beta 5M.

1

15 448,49 €

4

Teplovodná kotolňa na zemný plyn pre kruhovú pec: kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W.

1

16 326,95 €

5

Teplovodná kotolňa a teplovzdušné kúrenie  na zemný plyn pre Halu 2: kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 6 ks, teplovzdušný ohrievač Alfa TOP49 - 16 ks.

1

143 386,63 €

6

Teplovodná kotolňa a teplovzdušné kúrenie  na zemný plyn pre Halu 3: kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 6 ks, teplovzdušný ohrievač Alfa TOP49 - 16 ks.

1

133 325,87 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa 13. 02. 2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "PONUKA, NEOTVÁRAŤ, 27K/3/2018"

2. Ponuka musí obsahovať:

- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za konkrétnu súpisovú zložku majetku alebo návrh cenovej ponuky za viaceré / všetky súpisové zložky majetku, pričom z takejto ponuky musí byť zrejmá cenová ponuka za každú súpisovú zložku majetku, ktorej sa ponuka týka,

- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,

- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je záujemcom fyzická osoba,

- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,

- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený ako neúspešný,

- dátum a podpis záujemcu, fyzickej osoby; v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej štatutárneho orgánu alebo splnomocnenej osoby v zmysle oprávnenia konať za spoločnosť.

3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.

4. Ponuka, ktorá nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na odoslanie pred uplynutím učeného času. Na takúto ponuku sa neprihliadne a vráti sa odosielateľovi.

5. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola zložená záloha na cenovú ponuku v rozsahu 25 % ponuky na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo: SK73 7500 0000 0040 1426 6326. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na tento účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

6. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho ponuka bude schválená príslušným orgánom. V prvom kole ponukového konania musí ponuka záujemcu dosiahnuť aspoň 90 % súpisovej hodnoty majetku.

7. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 13. 02. 2019 o 13:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po doručení vyjadrenia príslušného orgánu.

8. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania.

9. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na: 0948 966 771.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.