Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2019 dňa 4.2.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica  zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  značka správcu: S1220,  so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

Miesto konania: kancelária správcu, Mostná 13, 949 01 Nitra, 2. poschodie administratívnej budovy.

Čas konania 29. 01. 2019, 14:30 hod.

Na schôdzi boli prítomní:

1. Predseda veriteľského výboru: Ingred, s.r.o., so sídlom Lužná 3921/6, 85104 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 079 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 105236/B, zastúpená Mgr. Milošom Ággom, nar. 16. 10. 1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa substitučnej plnej moci,

Prítomní veritelia:

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, zast.  Mgr. Milošom Ággom, nar. 16. 10. 1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa plnej moci,

3. REJA pco s.r.o., IČO: 48 041 629, Trenčianska cesta 1512/67, 95701 Bánovce nad Bebravou, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13. 07. 1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36 700 746, Einsteinova 25, 85101, Bratislava, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13. 07. 1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

5. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Alenou Gajdošovou, podľa plnej moci.

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúci prostredníctvom spoločníka, JUDr. Andreja Fialu.

Program zasadnutia:

1. Prezentácia členov veriteľského výboru a správcu

2. Rozhodovanie o ukončení prevádzkovania podniku

3.  Záver

1. Prezentácia členov veriteľského výboru a správcu

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje za účasti 5. členov veriteľského výboru a správcu. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

2. Rozhodovanie o ukončení prevádzkovania podniku

Správca predložil členom veriteľského výboru správu o stave hospodárenia podniku zo dňa 08. 01. 2019 a členom veriteľského výboru predniesol doplňujúce informácie.

Veriteľský výbor berie uvedené informácie na vedomie. Do 30. 04. 2019 predloží správca veriteľskému výboru ďalšiu správu o stave hospodárenia. Správca pokračuje v speňažovaní majetku v zmysle záväzného pokynu, uloženého veriteľským výborom.

3. Záver

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, či uplatňujú námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky voči prijatým uzneseniam veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť na zasadnutí.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 16:00 hod.

V Nitre dňa 29. 01. 2019

Predseda veriteľského výboru: Ingred, s.r.o., Mgr. Miloš Ágg, na základe substitučnej plnej moci